LAWAS-BLOG


Ostatnie wpisy


listopad 2016
P W Ś C P S N
« wrz   cze »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Firmy

Nowelizacja przepisów cywilnych we wrześniu 2016 r. cz.1

06-11-2016

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja rozszerzyła możliwość wykorzystania informatyzacji w postępowaniu cywilnym, przyspieszonym, a także w uproszczonym.

W pierwszej kolejności opiszemy art. 125 kpc, którego dodane paragrafy brzmią następująco:

Art. 125. § 21 Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo.
§ 22 W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności.
§ 23 Jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie jest możliwe wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, stosuje się przepisy art. 168–172.
§ 24 Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się za pośrednictwem tego systemu. Oświadczenie to jest wiążące tylko w stosunku do osoby, która je złożyła.

Powyższe przepisy umożliwia wnoszenie i doręczenie pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez strony. Wskazać należy, iż osoba fizyczna jak i profesionalny pełnomocnik będę mogli wnosić w ten sposób pisma. Należy pamiętać, iż wybrana forma doręczeń wiąże stronę tą która dokonała wyboru np. Poprzez system wnosić będzie pisma. Oczywiste jest również, iż strona na etapie postępowania będzie mogła zrezygnować ze sposobu doręczenia pism i wybrać inną formę.

Kolejną zmianą jest dodanie do art 52 paragrafu 3 który brzmi następująco:

Art. 52. § 3.Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.

Z kolei art. 132 kpc dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o doręczenie pisma stronie przeciwnej, w związku z tym nie jest konieczne dołączanie dowodu nadania pocztowego stronie przeciwnej do pisma wysyłanego bezpośrednio do Sądu, a wystarczy by w piśmie złożyć oświadczenie o wysłaniu do strony przeciwnej pisma.

Nowelizacja wprowadziła również do kodeksu postępowania cywilnego art. 1481 który ma na celu przyspieszenie postępowania Sądowego. Poniżej treść art:

§ 1. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, sąd wydaje postanowienia dowodowe na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo.

W wyżej wskazanym artykule mamy odniesienie się do posiedzenia niejawnego, na którym to sąd może uznać, iż przeprowadzenie rozprawy nie będzie konieczne. Natomiast jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy wtedy niedopuszczalne jest rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym.
Z kolei w art. 1491 kpc stanowi, iż Sąd może pominąć sposoby doręczeń przewidzianych w rozdziale 2, jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia i rozpoznania sprawy. Sąd będzie mógł na przykład wezwać świadka lub biegłego za pomocą telefonu.
Bardzo ciekawa zmianę przewiduje dodanie do art. 151 kpc paragrafu 2, który brzmi następująco:

Art. 151. § 2. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. W takim przypadku uczestnicy postępowania mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu, i dokonywać tam czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie.

W tym przypadku będzie można wykorzystać środki techniczne umożliwiające stworzenie „video konferencji”, aby osoba wezwana nie musiała jechać do sądu np. w Gdańsku z Warszawy, będzie można ją przesłuchać za pomocą środków technicznych w miejscu jej zamieszkania. Natomiast pewną trudność może stworzyć skordynowanie terminu na przygotowania takiej transmisji, a także możliwość techniczne sądu.

Autor: Rafał Krzyżanowski

lawas
Author

lawas