MASZ PYTANIA? POMOŻEMY CI

FAQ

Sprawca był pod wpływem alkoholu? Czy otrzymam odszkodowanie?

ROZWIŃ

Tak. Sprawca wypadku jeżeli był pod wpływem alkoholu nie otrzyma odszkodowania, natomiast poszkodowany tak.

Miałem wypadek w pracy, czy otrzymam odszkodowanie?

ROZWIŃ

Tak, można uzyskać odszkodowanie, po spełnieniu kilku warunków, które przesądzą, że zdarzenie było rzeczywiście wypadkiem przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Czy dostanę odszkodowanie jeśli upadłem/am na śliskiej nawierzchni lub upadłem/am na dziurawym chodniku?

ROZWIŃ

Tak, można żądać odszkodowania z tytułu upadku na śliskiej nawierzchni. W przypadku upadku spowodowanym przez wyrwę w nawierzchni, również istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od właściciela terenu.

Czy dostanę odszkodowanie jeśli upadłem/am na śliskiej nawierzchni lub upadłem/am na dziurawym chodniku?

ROZWIŃ

Tak, można żądać odszkodowania z tytułu upadku na śliskiej nawierzchni. W przypadku upadku spowodowanym przez wyrwę w nawierzchni, również istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od właściciela terenu.

Czy mogę żądać odszkodowania za nieudany urlop/wakacje?

ROZWIŃ

Tak, muszą Państwo zgłosić takie żądanie do biura podróży w ciągu 30 dni od daty zakończenia wycieczki.

Miałem/am operację, która została źle wykonana, czy mogę żądać odszkodowania

ROZWIŃ

Osoby poszkodowane błędami medycznymi mają prawo do występowania z następującymi roszczeniami:
1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
2. odszkodowanie za koszty poniesione w związku z wypadkiem, w tym:

a) koszty zakupu leków,
b) koszty pobytu w szpitalu,
c) koszty konsultacji specjalistycznych,
d) koszty opieki podczas leczenia,
e) koszty zabiegów i przyrządów rehabilitacyjnych,
f) koszty sprzętu ortopedycznego itp.
g) koszty dojazdów związanych z leczeniem,
h) utracony zarobek,
i) koszty związane z koniecznością przekwalifikowania się,

3. renta ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego (np. wysokie koszty leczenia) lub utratę zdolności do pracy zarobkowej.

Czy mogę żądać odszkodowania za zniszczony samochód?

ROZWIŃ

Co do zasady tak, ale trzeba ustalić sprawcę wypadku. Jeżeli sprawca pozostanie nieznany, to jedyną możliwością uzyskania odszkodowania będzie skorzystanie z własnej polisy AC.

Miałem wypadek samochodowy, czy przysługuje mi wynajem samochodu zastępczego z OC sprawcy?

ROZWIŃ

Tak, jeżeli samochód został uszkodzony przez sprawcę, to możemy wynająć na jego koszt pojazd zastępczy.

Czy Dłużnik ponosi koszty windykacji?

ROZWIŃ

Tak, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody powstałej na skutek nieterminowych płatności oraz kosztów windykacji.

Co to jest przelew wierzytelności (długu)?

ROZWIŃ

Przelew wierzytelności jest to przeniesienie/sprzedaż długu osobie trzeciej lub specjalizującej się w tym firmie. Osoba, która nabyła dług, staje się wierzycielem naszego ówczesnego dłużnika.

Jaką mamy gwarancję, że windykowane należności trafią na nasze konto?

ROZWIŃ

Nasza firma w umowie zawiera postanowienie o niezwłocznym przelaniu odzyskanych pieniędzy na Państwa konto.

Czy istnieje możliwość wskazania sposobów postępowania windykacyjnego? Zależy mi na dobrych stosunkach z klientem. Czy jest to możliwe?

ROZWIŃ

Tak, nasza firma jest elastyczna i mogą nam Państwo wskazać sposób postępowania windykacyjnego stosunku do Waszego klienta.

Kiedy mogę ustanowić pełnomocnika?

ROZWIŃ

Pełnomocnika można ustanowić na każdym etapie. Przed rozpoczęciem procesu, jak również w jego trakcie.

Czy trzeba opłacić pełnomocnictwo?

ROZWIŃ

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy uiść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy/Miasta, gdzie znajduje się Sąd.

Czy wytoczenie pozwu wiąże się z opłatami?

ROZWIŃ

Jeżeli chcemy wytoczyć pozew do Sądu, to konieczne jest jego opłacenie. Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu lub od rodzaju sprawy. W przypadku, gdy powód nie ma środków, żeby opłacić pozew, można się ubiegać o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.

Czy stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe?

ROZWIŃ

Co do zasady jest nieobowiązkowe, gdyż ustanawiają Państwo pełnomocnika również po to, żeby reprezentował Państwa przed sądem. Sąd może jednak wezwać strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w celu przesłuchania, które będzie dotyczyło żądania pozwu.

Jeżeli przegram proces to jakie koszty ponoszę?

ROZWIŃ

W przypadku przegranej w procesie powodowi nie zostaną zwrócone takie koszty jak: opłata od pozwu, koszty opinii biegłego, a także jeżeli strona przeciwna korzystała z adwokata lub radcy prawnego, to powstanie konieczność uiszczenia przeciwnikowi procesowemu kosztów zastępstwa procesowego.