• Polityka prywatności i dane osobowe

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu www.lawas.pl  Rafał Krzyżanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RK Rafał Krzyżanowski, ul. Blacharska 1 lok 539, 02-660 Warszawa  , NIP: 951-220-02-67, adres poczty elektronicznej (e-mail):kontakt@lawas.pl, zwany dalej „Administratorem”.

  1 Cel i zakres zbierania danych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług polegających na świadczeniu usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.lawas.pl. Dane w tym celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  2. Administrator nie zbiera danych osobowych w celach marketingowych,
  3. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia.
  4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.
  5. Dane osobowe jakie przetwarzamy to:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu i adres e-mail,
  • nr dowodu osobistego, lub paszportu
  • nr prawa jazdy,
  • przy przypadku wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy również numer zgłoszenia szkody,
  • dokumentację związana z roszczeniami osób trzecich,
  • oraz wszelką inną dokumentację niezbędną do udzielania pomocy prawnej.

  6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych podstawowych  jest warunkiem złożenia zapytania o poradę prawną.

  7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  2 Prawa

  Osoba, której dane dotyczą, ma:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  • prawo wycofania zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emaliowy.
  • prawo do bycia zapomnianym,
  •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do bycia zapomnianym.

  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@lawas.pl

  3 Polityka plików cookies

  1. Portal używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Portal. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach Portalu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
   a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowaniu.
   b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
   c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Portalu, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Portalu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Portalu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Portalu.
   d) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  4 Postanowienia końcowe

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Portalu www.lawas.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.