• Regulamin

  Regulamin świadczenia usług prawnych przez serwis LAWAS.PL

   

  § 1

  1.Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych, sporządzania opinii oraz pism procesowych drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu przez serwis lawas.pl
  2.Serwis lawas.pl jest obsługiwany przez RK Rafał Krzyżanowski,  z siedzibą przy ul. Blacharskiej 1/539, 02-660 Warszawa, które ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

  § 2

  1.Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204 ze zmianami).

  2.Korzystanie z serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies;

  b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies;

  4. Definicje:
  a) Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

  b) Serwis Internetowy – portal prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.lawas.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje lub zlecić świadczenie usług;

  c) Konto – zbiór informacji przechowywanych w Serwisie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego zapytań i zawieranych umów świadczenia usług, z wykorzystaniem którego Klient może składać zapytania, zawierać umowy świadczenia usług w ramach lub zamieszczać Treści;

  d) Login – adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

  e) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany losowo podczas procesu rejestracji , który może być zmieniony przez Klienta w każdym czasie;

  f) Klient – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjnych nieposiadająca osobowości prawnej,

  g) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

  h) Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta;

  i) Porada prawna – informacja zawierająca interpretację przepisów oraz sugerowaną propozycję rozwiązania problemu przedstawionego przez Klienta;

  j) Opinia prawna – pomocniczy materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku;

  k) Pismo procesowe – pismo składane przed sądem oraz wysyłane do innych stron postępowania;

  l) Umowa- umowa zawarta z serwisem na prowadzenie sprawy, udzielenia porady, opinii prawnej lub sporządzenie pisma procesowego;

  m) Usługodawca – właściciel serwisu internetowego lawas.pl tj. RK Rafał Krzyżanowski;

   

  § 3

  1.Umowa z serwisem lawas.pl zostaje zawarta z chwilą wykonania przelewu po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem formularza wskazanego na stronie.
  2. Przed złożeniem zapytania Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania.

  3. Spełnienie pkt 1 i 2 umożliwia zawarcie umowy z serwisem lawas.pl, a ich spełnienie jest za każdym razem wiążące.

   

  § 4

  1.Usługi prawne są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie dziedzin prawa wymienionych na stronie serwisu lawas.pl.
  2.Serwis lawas.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez serwis w związku ze świadczeniem usług.

  3.Serwis lawas.pl odmawia udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej lub pisma procesowego, w przypadku gdy treść świadczonej usługi spowodowałaby naruszenie prawa.
  4. W przypadku wymienionym w pkt 3 Serwis lawas.pl w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zapytania poinformuje o wymienionym fakcie Klienta.

   

  § 5

  Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, jednakże lawas.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w działaniu serwisu spowodowanych siłą wyższą, nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu.

   

  § 6

  1. Po wypełnieniu przez Klienta formularza kontaktowego oraz dołączenia niezbędnych załączników, dokonujemy analizy przedstawionego zagadnienia oraz wyceny usługi, którą przesyłamy Klientowi do akceptacji podając jednocześnie sygnaturę sprawy. Serwis obsługuje załączniki o maksymalnym rozmiarze 25 MB.
  2. Klient ma możliwość korzystania z indywidualnego panelu klienta. Klient może sprawdzać, na jakim etapie jest jego sprawa, a porada jest mu udostępniona na serwerze. Do porady mogą być również dołączone załączniki.
  3. Klient, który nie chce korzystać z panelu klienta, otrzymuje poradę za pomocą nośnika elektronicznego (standardowo poprzez e-mail). W przypadku utraty treści porady, Klient może wysłać prośbę o ponowne, bezpłatne przesłanie porady.
  4. Ryzyko błędnego wypełnienia formularza kontaktowego ponosi Klient.
  5. Wycena jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu czasu prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne.
  6.Jeżeli kwota wyceny zostanie zaakceptowana, Klient dokonuje wpłaty na podany poniżej numer konta lub za pomocą operatora płatniczego. Serwis lawas.pl oświadcza, iż poniższy numer rachunku bankowego jest jedynym możliwym rachunkiem do uiszczenia opłaty za udzieloną poradę, opinię lub pismo procesowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie w/w opłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany poniżej.

  Numer konta: 49 2490 0005 0000 4530 8419 1223
  8. Klient ma prawo do rezygnacji z usług serwisu po zapoznaniu się z wyceną.
  9. Klienci, którzy korzystają z panelu klienta mogą również skorzystać z opcji zapłaty poprzez operatora płatniczego.
  10. W przypadku, gdy po otrzymaniu porady prawnej, Klient zleci również sporządzenie opinii prawnej lub pisma procesowego wycena i sposób płatności odbywa się analogicznie do udzielenia porady prawnej.

   

  § 7

  1. Porada prawna jest udzielana w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym lawas.pl lub od informacji o dokonanej płatności uzyskanej od operatora płatniczego. W okolicznościach wyjątkowych termin ten może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych. Obsługa serwisu ma jednak obowiązek poinformowania Klienta o takiej sytuacji oraz o przyczynach wydłużenia terminu.

  2. Opinia prawna lub pismo procesowe są sporządzane w terminie do 7 dni roboczych, w zależności od stopnia skomplikowania pisma, jednakże w przypadku pism procesowych z uwzględnieniem terminu wyznaczonego przez Sąd.

  3. W sytuacji, gdy istnieje taka potrzeba (zwłaszcza podczas sporządzania pism procesowych) kontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, sporządzenia opinii prawnej lub pisma procesowego, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi.

  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniami klienta w udzieleniu dodatkowych informacji, które mogą być niezbędnych do wykonania usługi.

  5. Usługę uznaje się za wyczerpującą i rzetelną pod warunkiem, że obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta.

  6. Nieprawidłowe lub nierzetelne dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi.

  7. W ramach usługi, Klient po otrzymaniu porady, opinii lub pismem, ma prawo do zadawania bezpłatnych pytań w ramach zagadnienia objętego poradą, opinia lub pismem.

   

  § 8

  1. Serwis oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystkie dane i informacje, o których dowiedział się w związku z realizacją zlecenia.

  2. Klient oświadcza, że jest mu wiadomo, że porada, opinia, pismo procesowe jest dostosowane do indywidualnego stanu faktycznego, a także że w Polskim systemie prawnym brak jest powszechnie wiążącej interpretacji przepisów prawa.

  3.Klient oświadcza, że wiadomo mu, iż w sprawach podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami społecznymi, możliwe jest wystąpienie do odpowiednich organów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w celu potwierdzenia prawidłowości przedstawionego rozwiązania.

   

  § 9

  1. Klient, który zgłasza zastrzeżenia do treści udzielonej porady prawnej, opinii lub pisma procesowego, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia udostępnienia porady, opinii lub pisma procesowego w systemie lawas.pl na indywidualnym koncie Klienta lub od dnia przesłania porady za pośrednictwem nośnika elektronicznego (standardowo poprzez e-mail).
  2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.
  3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.

   

  § 10

  1. Serwis lawas.pl jest obsługiwany przez prawników w godzinach pracy Firmy tj. od godziny 10:00 do godziny 16:00 w dni robocze. W tych godzinach możliwy jest kontakt telefoniczny z prawnikami lub doradcami poprzez infolinię oraz za pomocą poczty elektronicznej.
  2. W pilnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia udzielenia porady, sporządzenia opinii prawnej lub pisma procesowego poza ustalonymi godzinami pracy. Wiąże się to jednak z wyższym wynagrodzeniem dla prawnika obsługującego sprawę, o czym Klient zostanie szczegółowo poinformowany przy wycenie usługi.

   

  § 11

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. dokonania zapłaty.

  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Serwis lawas.pl wykonał w pełni usługę (tj. przesłał lub udostępnił Konsumentowi treść porady, opinię lub pismo procesowe).

  3. W razie odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie wszystkie dokonane przez siebie płatności.

  4. Zwrotu płatności Serwis Lawas.pl dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej na adres: RK Rafał Krzyżanowski,  z siedzibą przy ul. Blacharskiej 1/539, 02-660 Warszawa, Serwis lawas.pl nie umożliwia złożenia oświadczenia w innej formie, chyba, że strony uzgodnią inaczej.

  6. Niniejszym Usługodawca informuje Klient, że po spełnieniu świadczenia przez serwis lawas.pl Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Klient wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach Konsumenta.

  7.Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Klient, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści porady, opinię lub pismo procesowe, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez serwis lawas.pl do chwili odstąpienia od umowy.

   

  § 12

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

  3. Jeżeli któreś postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z obowiązującym prawem serwis lawas.pl nie będzie stosował go względem osoby fizycznej.

  4.Wszelkie spory między Klientem (z wyłączeniem Konsumentów) a serwisem lawas.pl rozpoznaje sąd wyłącznie właściwy dla siedziby serwisu lawas.pl. W przypadku Konsumentów spory rozpoznaje rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
  Pouczenie Konsumenta o prawie do odstąpienia:

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. dokonania zapłaty.

  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Serwis lawas.pl wykonał w pełni usługę (tj. przesłał lub udostępnił Konsumentowi treść porady, opinię lub pismo procesowe).

  3. W razie odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie wszystkie dokonane przez siebie płatności.

  4. Zwrotu płatności Serwis Lawas.pl dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej na adres: RK Rafał Krzyżanowski,  z siedzibą przy ul. Blacharskiej 1/539, 02-660 Warszawa, Serwis lawas.pl nie umożliwia złożenia oświadczenia w innej formie, chyba, że strony uzgodnią inaczej.

  6. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez serwis lawas.pl konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

  7.Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści porady, opinię lub pismo procesowe, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez serwis lawas.pl do chwili odstąpienia od umowy.

  Pouczenie Konsumenta o prawie do odstąpienia:
  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. dokonania zapłaty.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Serwis lawas.pl wykonał w pełni usługę (tj. przesłał lub udostępnił Konsumentowi treść porady, opinię lub pismo procesowe).
  3. W razie odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie wszystkie dokonane przez siebie płatności.
  4. Zwrotu płatności Serwis Lawas.pl dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej na adres: RK Rafał Krzyżanowski,  z siedzibą przy ul. Blacharskiej 1/539, 02-660 Warszawa, Serwis lawas.pl nie umożliwia złożenia oświadczenia w innej formie, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
  6. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez serwis lawas.pl konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
  7.Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści porady, opinię lub pismo procesowe, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez serwis lawas.pl do chwili odstąpienia od umowy.

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  – Adresat [„RK Rafał Krzyżanowski,  z siedzibą przy ul. Blacharskiej 1/539, 02-660 Warszawa, mail: kontakt@lawas.pl]
  – Ja/My(*)
   niniejszym informuję/informujemy(*)
   o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
   umowy dostawy następujących rzeczy(*)
   umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
  rzeczy(*)
  /o świadczenie następującej usługi(*)
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.