• Odszkodowania

  Odszkodowania – zakres usług

  Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów oferujemy kompleksowy zakres usług w następujących przypadkach:

  Zobacz więcej

  Zobacz więcej

  Sprawy sądowe i windykacje

  Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty windykacyjnej, anty-windykacyjnej, jak i z możliwości reprezentowania Państwa przed Sądami.

  Zobacz więcej

  Zobacz więcej

  Obsługa firm

  Nasza firma zajmuje się fachową pomocą zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek cywilnych i spółek prawa handlowego.

  Zobacz więcej

  Zobacz więcej
 • Odszkodowania

  ZGŁOŚ SPRAWĘ
  Wypełnij formularz

  Odszkodowania – zakres usług

  Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów oferujemy kompleksowy zakres usług w następujących przypadkach:

  Szkody osobowe:

   

  Szkody majątkowe:

   

  Nie wszystkie możliwe sytuacje da się jednak przewidzieć, jesteśmy zatem otwarci na kontakt również w innych sprawach odszkodowawczych, z jakimi borykają się nasi Klienci.

  Szkody osobowe

  Wypadki komunikacyjne

  Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie związane z wypadkiem komunikacyjnymi mogą uzyskać następujące osoby poszkodowane:

  1. kierowca,
  2. pasażer (w tym również pasażer podróżujący ze sprawcą wypadku),
  3. pieszy,
  4. motocyklista,
  5. rowerzysta,
  6. członkowie najbliższej rodzinny.

  Osoba poszkodowana ma prawo do uzyskania odszkodowania i/lub zadośćuczynienia również wtedy, gdy:

  1. nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  2. była pod wpływem alkoholu,
  3. nie miała kasku.

  W powyższych przypadkach odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie zostanie procentowo pomniejszone o ustalony przez Sąd stopień przyczynienia się poszkodowanego do wypadku i jego skutków.

  Osoby poszkodowane mają prawo do występowania z następującymi roszczeniami:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  2. odszkodowanie za koszty poniesione w związku z wypadkiem, w tym:
  3. a) koszty zakupu leków,
  4. b) koszty pobytu w szpitalu,
  5. c) koszty konsultacji specjalistycznych,
  6. d) koszty opieki podczas leczenia,
  7. e) koszty zabiegów i przyrządów rehabilitacyjnych,
  8. f) koszty sprzętu ortopedycznego itp.
  9. g) koszty dojazdów związanych z leczeniem,
  10. h) utracony zarobek,
  11. i) koszty związane z koniecznością przekwalifikowania się,
  12. renta ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego (np. wysokie koszty leczenia) lub utratę zdolności do pracy zarobkowej.

   

  Warunkiem uzyskania wysokiego odszkodowania jest również posiadanie jak największej ilości dokumentów oraz faktur, rachunków itp., które w jednoznaczny sposób potwierdzają rzeczywiste poniesienie kosztów oraz ich wysokość.

  Podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia są przede wszystkim  towarzystwa ubezpieczeń,w których sprawca miał wykupioną polisę OC. W przypadkach, gdy sprawca nie posiadał obowiązkowej polisy OC lub sprawcy wypadku nie udało się ustalić, do wypłaty zobowiązany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Wypadki śmiertelne

  Osoby, które w wyniku wypadku straciły osobę bliską mogą starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu poniesionej przez nich straty. Ludzkie życie i strata osoby bliskiej jest dobrem nie do wycenienia, jednakże nawet w tak trudnej sytuacji życiowej warto zwrócić się o pomoc do specjalistów i uzyskać należne świadczenia.

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje osobom bliskim dla zmarłego.:

  1. małżonkowi,
  2. dzieciom,
  3. rodzicom,
  4. dziadkom,
  5. wnukom,
  6. rodzeństwu,
  7. konkubentom.

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie może przysługiwać innym osobom, jeżeli wykażą poniesioną w związku ze śmiercią zmarłego szkodę oraz krzywdę i/lub wykażą więź ze zmarłym oraz znaczący wpływ śmierci tej osoby na życie (np. brak opieki czy środków finansowych, które były zapewniane przez zmarłego).

  Odszkodowanie może obejmować:

  1. zwrot kosztów pogrzebu
  2. rekompensatę znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej,
  3. rentę.

  Warunkiem uzyskania wysokiego odszkodowania jest również posiadanie jak największej ilości dokumentów oraz faktur, rachunków, które w jednoznaczny sposób potwierdzają rzeczywiste poniesienie kosztów oraz ich wysokość.

  Zadośćuczynienie obejmuje natomiast rekompensatę za doznaną krzywdę i cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby.

  Podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia są przede wszystkim  towarzystwa ubezpieczeń, w których sprawca miał wykupioną polisę OC. W przypadkach, gdy sprawca nie posiadał obowiązkowej polisy OC lub sprawcy wypadku nie udało się ustalić, do wypłaty zobowiązany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Błędy medyczne

  Błędy popełniane przez lekarzy oraz szpitale zdarzają się bardzo często. Zapewniamy kompleksową pomoc w otrzymaniu należnej rekompensaty m.in. w następujących przypadkach:

  1. błędy przy porodzie,
  2. błędy w trakcie leczenia,
  3. błędy popełniane przy zabiegach chirurgicznych,
  4. zakażenia szpitalne.

  Osobom poszkodowanym przysługuje:

  1. odszkodowanie:
  2. a) koszty zakupu leków,
  3. b) koszty pobytu w szpitalu,
  4. c) koszty konsultacji specjalistycznych,
  5. d) koszty opieki podczas leczenia,
  6. e) koszty zabiegów i przyrządów rehabilitacyjnych,
  7. f) koszty sprzętu ortopedycznego itp.
  8. g) koszty dojazdów związanych z leczeniem,
  9. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  10. renta:
  11. a) związana z całkowitą lub częściową niemożnością zarobkowania,
  12. b) związana z pogorszeniem się widoków na przyszłość.

  W przypadkach, gdy osoba poszkodowana zmarła na skutek błędu medycznego, osoby bliskie zmarłemu również mają prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty!

  Warunkiem uzyskania wysokiego odszkodowania jest również posiadanie jak największej ilości dokumentów oraz faktur, rachunków itp., które w jednoznaczny sposób potwierdzają rzeczywiste poniesienie kosztów oraz ich wysokość.

  Odpowiedzialność za błąd medyczny ponosi lekarz, szpital oraz inny zakład opieki zdrowotnej. W zależności od sytuacji odpowiedzialność może ponosić jeden lub kilka z powyższych podmiotów. Należne osobom poszkodowanym świadczenia są często wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeń, w których dany podmiot ma wykupioną polisę ubezpieczenia OC i w związku z tym uczestniczą one zazwyczaj w procesach sądowych przeciwko osobom odpowiedzialnym za błąd.

  W przypadku błędów medycznych istnieją dwie drogi dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy nie uda się zakończyć sprawy ugodowo:

  1. proces sądowy,
  2. postępowanie przed Wojewódzką  Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Poślizgnięcia i upadki

  W wyniku poślizgnięć i upadków, spowodowanych np. złym stanem chodnika, czy też jego oblodzeniem często dochodzi do różnego rodzaju poważnych stłuczeń, złamań, zwichnięć i innych urazów, które skutkują poważnymi uszkodzeniami ciała.

  Osoby poszkodowane mają prawo do występowania z następującymi roszczeniami:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  2. odszkodowanie za koszty poniesione w związku z wypadkiem, w tym:
  1. a) koszty zakupu leków,
  2. b) koszty pobytu w szpitalu,
  3. c) koszty konsultacji specjalistycznych,
  4. d) koszty opieki podczas leczenia,
  5. e) koszty zabiegów i przyrządów rehabilitacyjnych,
  6. f) koszty sprzętu ortopedycznego itp.
  7. g) koszty dojazdów związanych z leczeniem,
  8. h) utracony zarobek,
  9. i) koszty związane z koniecznością przekwalifikowania się,
  10. renta ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego (np. wysokie koszty leczenia) lub utratę zdolności do pracy zarobkowej.

   

  Warunkiem uzyskania wysokiego odszkodowania jest również posiadanie jak największej ilości dokumentów oraz faktur, rachunków itp., które w jednoznaczny sposób potwierdzają rzeczywiste poniesienie kosztów oraz ich wysokość.

  Podmiotem odpowiedzialnym jest właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za jego utrzymanie w należytym stanie (w tym również prawidłowe oświetlenie, zabezpieczenie niebezpiecznych fragmentów, czy odśnieżanie). Mogą to być m.in. spółdzielnie, wspólnoty lub gmina. Zazwyczaj podmioty te posiadają ubezpieczenie OC i szkoda jest likwidowana przez towarzystwo ubezpieczeń. Brak takiej polisy nie wyklucza oczywiście odpowiedzialności za powstałą szkodę.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Wypadki przy pracy

  W pierwszej kolejności należy ustalić, czy określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy lub wypadek w drodze do/z pracy.

  Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika:

  1. zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  2. czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,

  oraz

  1. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

  Ponadto, równorzędnie z wypadkiem przy pracy traktuje się również wypadki:

  1. w trakcie podróży służbowej,
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

  Wypadkiem w drodze do/z pracy jest natomiast nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli:

  1. droga ta była najkrótsza i nie została przerwana,
  2. * wyjątki:
  3. – droga została przerwana, ale było to uzasadnione,
  4. – droga nie była najkrótsza, ale była najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.
  5. wypadek nastąpił w drodze do/z:
  6. a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  7. b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  8. c) zwykłego spożywania posiłków,
  9. d) miejsca odbywania nauki lub studiów.

  Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy przysługują roszczenia od:

  1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. pracodawcy.

  Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty dopiero wtedy, gdy świadczenia wypłacone przez ZUS nie pokryją całej szkody doznanej przez pracownika.

  Roszczenia związane z wypadkiem przy pracy:

  Osobie poszkodowanej przysługują następujące roszczenia:

  1. zasiłek chorobowy,
  2. świadczenie rehabilitacyjne,
  3. jednorazowe odszkodowanie,
  4. zasiłek wyrównawczy,
  5. renta z tytułu niezdolności do pracy,

  Członkom rodziny poszkodowanego przysługuje natomiast:

  1. jednorazowe odszkodowanie,
  2. renta rodzinna,
  3. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
  4. zasiłek pogrzebowy.

  Za członków rodziny uważa się:

  1. małżonka (pod warunkiem prowadzenia z nim wspólnego gospodarstwa domowego),
  2. dzieci własne,
  3. dzieci drugiego małżonka,
  4. dzieci przysposobione,
  5. wnuki,
  6. rodzeństwo,
  7. rodziców,
  8. macochę, ojczyma lub przysposabiającego (pod warunkiem prowadzenia z nimi wspólnego gospodarstwa domowego lub łożenia na ich utrzymanie).

  Roszczenia związane z wypadkiem w drodze do/z pracy:

  Osobie poszkodowanej przysługują następujące roszczenia:

  1. zasiłek chorobowy,
  2. świadczenie rehabilitacyjne,
  3. renta z tytułu niezdolności do pracy.

  Ważnym otrzymania świadczeń jest należyte udokumentowanie wypadku zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Nieudane wakacje

  Często zdarza się, że wakacje wykupione w biurze podróży w rzeczywistości mają niewiele wspólnego z obietnicami agenta lub informacjami zawartymi w katalogu. W takiej sytuacji nie należy pozostawać bezczynnym. Już w trakcie wyjazdu należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości rezydentowi – przedstawicielowi biura podróży oraz gromadzić dokumentację fotograficzną (lub video). Warto również wymienić się numerami telefonu z innymi niezadowolonymi uczestnikami wycieczki, gdyż im więcej osób zgłasza podobne nieprawidłowości, tym większa szansa na ich udowodnienie w sądzie!

  Biuro podróży nie może zwolnić się z odpowiedzialności za wszelkie niedogodności związane z pobytem w hotelu (np. nienależyte sprzątanie, zniszczone sprzęty, robactwo, wyżywienie) oraz związane z transferem do/z hotelu.

  Organizator turystyki odpowiada również za wszelkie nieprawdziwe informacje zawarte w umowie i katalogu np. odległość hotelu od plaży, kategorię hotelu, rodzaje pokoi, ilość basenów itp.).

  Ponadto każda niedogodność w trakcie wyczekiwanego urlopu powoduje złość, stres oraz inne nieprzyjemne uczucia. Turysta ma prawo do żądania zadośćuczynienia z tytułu zmarnowanego urlopu obejmujące wszystkie negatywne uczucia związane z wyjazdem.

  W ciągu 30 dni od daty zakończenia wycieczki trzeba złożyć reklamację do biura podróży wraz z określeniem wysokości oczekiwanej rekompensaty oraz całą posiadaną dokumentacją. Niestety zazwyczaj rozpatrzenie reklamacji kończy się propozycją biura podróży udzielenia 5% rabatu na kolejną wycieczkę. W takim wypadku konieczne jest dochodzenie roszczeń przed sądem.

  Turysta z tytułu nieudanych wakacji ma prawo żądać od biura podróży:

  1) zadośćuczynienia za zmarnowany urlop,

  2) odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.

  Należy również pamiętać, że biuro podróży ma prawo ograniczyć swoją odpowiedzialność do kwoty będącej dwukrotnością ceny uiszczonej za wycieczkę.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Szkody majątkowe

  Uszkodzenie samochodu

  Po kolizji drogowej lub wypadku konieczne jest naprawienie uszkodzonego samochodu. Koszty naprawy pokrywa zazwyczaj zakład ubezpieczeń po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego. Koszty te mogą zostać pokryte:

  1. z polisy OC sprawcy (jeżeli jesteśmy osobą poszkodowaną)
  2. z własnej polisy AC (jeżeli jesteśmy sprawcą lub jeżeli sprawcy wypadku nie udało się ustalić)

  Niestety często kosztorys lub kalkulacja naprawy sporządzana przez towarzystwo ubezpieczeń jest sporządzana z:

  1. dużym zaniżeniem rzeczywistych kosztów naprawy,
  2. nieuwzględnieniem wszystkich uszkodzeń,
  3. pominięciem zastosowania oryginalnych części zamiennych.
  4. Poszkodowany ma natomiast pełne prawo do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji, a nie do stanu gorszego np. poprzez użycie zamienników zamiast oryginalnych części.

  Również nierzadką praktyką jest zaniżanie wartości uszkodzonego samochodu w celu stwierdzenia przez ubezpieczyciela tzw. szkody całkowitej, czyli nieopłacalności naprawy samochodu i przeznaczeniu samochodu do kasacji. W wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie zmiany decyzji ubezpieczyciela i naprawienie samochodu zamiast przeznaczenia do kasacji.

  Udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie weryfikacji kosztorysów, kalkulacji napraw oraz innych dokumentów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu.

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

  Osobie, której został uszkodzony samochód w wyniku kolizji, a szkoda jest likwidowana z polisy OC sprawcy wypadku, przysługuje prawo do wynajęcia samochodu zastępczego na okres naprawy lub do wypłacenia odszkodowania z tytułu szkody całkowitej.

  Towarzystwa ubezpieczeń często kwestionują:

  1. konieczność korzystania z pojazdu zastępczego,
  2. długość naprawy,
  3. koszt wynajmu pojazdu.

  Należy jednak pamiętać, że poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania najtańszej oferty na rynku, a może wybrać wypożyczalnię według własnych potrzeb.  Dodatkowo w świetle aktualnego orzecznictwa poszkodowany nie musi szczegółowo uzasadniać konieczności wynajęcia pojazdu, gdyż posiadania i korzystanie z samochodu już dawno przestało być luksusem.

  Również w kwestii długości naprawy, towarzystwa ubezpieczeń posługują się często teoretycznie wyliczonym czasem naprawy wynikającym z kalkulacji naprawy sporządzonej w programie komputerowym, która nie ma przełożenia na specyfikę pracy warsztatu. Próbują w ten sposób wykazać, że naprawa trwała zbyt długo, jednakże w tej kwestii orzecznictwo również przesądza, że nie można się kierować teoretycznym czasem wynikającym z norm programu komputerowego.

  Osoba pozbawiona możliwości korzystania z własnego samochodu ma prawo wynająć samochód zastępczy, a nie, jak wskazują ubezpieczyciele, powinna korzystać z komunikacji miejskiej lub taksówek.

  Ubezpieczyciel odmawia Ci zwrotu wydatków poniesionych na samochód zastępczy? Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Kradzież samochodu

  Odszkodowanie za kradzież samochodu przysługuje właścicielowi samochodu pod warunkiem wykupienia polisy AC (autocasco). Posiadanie polisy nie gwarantuje jednak wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, jeżeli nie są spełnione określone warunki.

  W pierwszej kolejności kradzież samochodu powinna zostać zgłoszona Policji i musi zostać przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Następnie szkodę należy jak najszybciej zgłosić do ubezpieczyciela, gdyż zazwyczaj polisa AC przewiduje konieczność zgłoszenia szkody z  AC w ciągu 24h od zdarzenia.

  Towarzystwo ubezpieczeń prowadząc postępowanie likwidacyjne będzie próbowało wykazać, że właściciel pojazdu przyczynił się w jakimś stopniu do kradzieży np. zostawiając kluczyki w kurtce oddanej do szatni lub samochód nie posiadał odpowiedniej ilości systemów antykradzieżowych. Konieczny jest również zwrot dokumentów samochodu oraz wszystkich kompletów kluczyków.

  Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 30 dni od zgłoszenia ubezpieczycielowi. Często jednak odmowy wypłaty odszkodowania są całkowicie nieuzasadnione i poszkodowany jest zmuszony walczyć o wypłatę mu należnego odszkodowania na drodze sądowej.

  Ubezpieczyciel odmawia Ci odszkodowania za kradzież samochodu? Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Zniszczenie domu lub mieszkania

  Mieszkanie lub dom mogą ulec zniszczeniu z wielu różnych przyczyn, np.:

  1. zniszczenie przez najemców,
  2. zalanie przez sąsiada,
  3. przyczyny atmosferyczne – ogień, grad, nawałnica, wichura,
  4. awaria instalacji.

  Ubiegając się o odszkodowanie należy przede wszystkim określić, kto jest odpowiedzialny za powstałą szkodę i zgłosić szkodę odpowiedzialnemu podmiotowi. Następnie należy dokładnie przeanalizować warunki zawartej polisy ubezpieczeniowej lub polisy osoby odpowiedzialnej. Dobrym posunięciem jest również wykonanie zdjęć zniszczeń.

  Następnie przedstawiciel zakładu ubezpieczeń lub rzeczoznawca dokona oszacowania wysokości szkody i na tej podstawie zostanie ustalona wysokość odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeń. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych często zaniżają wysokość szkody i środków koniecznych do jej naprawienia.

  Warto jednak walczyć o podwyższenie kwoty odszkodowania, która powinna w całości pokryć koszt niezbędnych remontów!

  Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc!

  Sprawy sądowe i windykacje
  Zobacz więcej

  Obsługa firm
  Zobacz więcej
 • Sprawy sądowe i windykacje

  ZGŁOŚ SPRAWĘ
  Wypełnij formularz

  Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty windykacyjnej, anty-windykacyjnej, jak i z możliwości reprezentowania Państwa przed Sądami.

   

  1) Spory Sądowe:

  1. Sporządzanie pism procesowych,
  2. Reprezentacja Wierzyciela,
  3. Reprezentacja Dłużnika,
  4. Reprezentacja przed Sądem i Organem Administracyjnym.

   
   
  2) Windykacja:

  1. Odzyskanie wierzytelności,
  2. Anty-windykacja,
  3. Zakup wierzytelności

   

  I. Spory sądowe:
  Nasza firma zajmuje się pomocą w sporach sądowych. Z doświadczenia wiemy, że wiele osób nie wiem co ma zrobić jak dostanie pozew, nakaz zapłaty itp. Na etapie sądowym wszystko ma znacznie, dowody jakie składamy, stawiennictwo na rozprawach. Szybkie działanie zwiększa szansę na wygraną w procesie sądowym.

  Jak pomagamy na etapie sądowym?
  a) przekazujesz nam dokumenty kopię w formie elektronicznej lub przesyłasz wersję papierową;
  b) w przypadku pytań kontaktujemy się
  c) proponujemy kolejny krok;

  W sporach sądowych zajmujemy się m.in. następującymi dziedzinami prawa:
  – prawo cywilne
  – prawo rodzinne
  – prawo spadkowe
  – prawo pracy
  – prawo mieszkaniowe i spółdzielcze
  – prawo nieruchomości
  – prawo handlowe
  – prawo administracyjne
  – prawo karne i wykroczeń

  Możemy być Państwa Pełnomocnikami ! Jak to zrobić ? Wystarczy się z nami skontaktować a powiemy jak to zrobić.

  2. Sporządzanie pism procesowych:
  W trakcie postępowania Sądowego będę Państwo musieli składać pisma procesowego . Czym są pisma procesowe? Pisma procesowe są to dokumenty obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania. Zawieramy w nich dowody w sprawie, wnioski o przesłuchanie świadków itp. W trakcie postępowania sądowego, bardzo często zdarza się, że mamy określony termin wyznaczony przez Sąd na złożenie pisma procesowego. Jeśli nie chcesz martwić się o terminowość oraz jak ma być przygotowane prawidłowo pismo procesowe, skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

  3. Reprezentacja Wierzycieli:
  Postępowanie egzekucyjne polega na odzyskaniu wierzytelności od dłużnika. W takim postępowaniu uczestniczy Komornik Sądowy, który ma uprawienia do zajmowania oraz licytowania przedmiotów i nieruchomości dłużnika. Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Mając taki tytuł wykonawczy możemy złożyć wniosek do Komornika Sądowego, który rozpocznie egzekucję. Jeśli nie wiesz co robić skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

  4. Reprezentacja Dłużnika:
  W wielu przypadkach Dłużnik dowiaduje się od Komornika Sądowego, że jest prowadzona wobec niego egzekucja. Polega ona na zajęciu rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, przedmiotów, samochodów, a także nieruchomości. W takich sytuacjach liczy się bardzo szybka reakcja. Jeśli nie wiesz co robić skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

  5. Reprezentacja przed Sądem i Organami administracji:
  Nasza firma zapewnia reprezentację przed Sądami Cywilnymi, Karnymi oraz Administracyjnymi. Jak działamy na etapie sądowym? Kluczowe jest uzyskanie od Państwa pełnomocnictwa. Dzięki niemu będziemy mogli Państwa zastępować na rozprawach oraz będziemy odbierać pisma kierowane do Państwa w danej sprawie. Dodatkowo możemy Państwa zastępować przed organami administracyjnymi np. przed Urzędem Skarbowym, Celnym i innymi.

  II. Windykacja

  a) Świadczymy usługi polegające na odzyskiwaniu długów od osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
  Nasze działania są ukierunkowane na jak najszybsze odzyskania Twojego długu. Istnieje kilka rodzajów windykacji. My stosujemy windykację miękką oraz twardą. Na czym one polegają? Windykacja miękka polega na wysłaniu wezwań do zapłaty, kontaktowaniu się z dłużnikiem itp. Natomiast windykacja twarda, polega na wysłaniu pozwu do sądu oraz skierowaniu sprawy do Komornika Sądowego. Nasze działania są zawsze zgodne z literą prawa i nie narażają naszych Klientów na odpowiedzialność cywilną lub karna.

  b)Sprzedaj nam wierzytelność:
  Jeśli chcesz się pozbyć swojej wierzytelności i potrzebujesz szybko pieniędzy sprzedaj ją nam. Warunkiem koniecznym kupienia wierzytelności jest dokumenty świadczący o powstaniu długu.

  c) Anty-windykacja:
  Na czym ona polega? To proste, jest prowadzone przeciwko Tobie postępowanie windykacyjne, nie radzisz sobie, boisz się, że popełnisz błąd itp. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci by jak najszybciej Twój problem skończył się. Anty- windykacja polega na obronie dłużnika w trakcie postępowania windykacyjnego. Z doświadczenia wiemy, że wiele firm stosuje niedozwolone prawnie sposoby odzyskiwania długu, lub liczą na Twój błąd by uzyskać orzeczenie sądowe korzystne dla nich. W tych przypadkach nie jesteś bezbronny, skontaktuj się z nami.


  Odszkodowania
  Zobacz więcej

  Obsługa firm
  Zobacz więcej
 • Obsługa firm

  ZGŁOŚ SPRAWĘ
  Wypełnij formularz

  Nasza firma zajmuje się fachową pomocą zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek cywilnych i spółek prawa handlowego.

  Oferta dla Firm

   

  1) Sporządzanie umów i opiniowanie

  2) Doradztwo prawne i biznesowe

  3) Sporządzanie regulaminów

  1. Sporządzanie umów oraz opiniowanie:

  Często umowy są tworzone w taki sposób, żeby ciężko było je zrozumieć lub zabezpieczają wyłącznie interes jednej strony, a Państwa interes nie będzie zabezpieczony w wystarczającym stopniu. Zanim podpiszą Państwo umowę, co do której mają Państwo wątpliwości, proponujemy uzyskanie fachowej opinii na jej temat.

  Na czym polega opinia dotycząca umowy? Po przeanalizowaniu treści umowy wskazujemy w niej słabe strony, przedstawiamy zalecenia oraz zagrożenia lub proponujemy inne rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania fachowej pomocy w zakresie uzgodnienia najlepszych dla Państwa warunków umowy.

  Należy pamiętać, że po podpisaniu umowy uchronienie się przed skutkami niekorzystnych zapisów jest już dużo trudniejsze, a czasami nawet niemożliwe.

   

  2.Doradztwo prawne i biznesowe:

  Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem powinni Państwo przygotować odpowiedni biznesplan. Następnie należy zastanowić się nad formą prawną firmy, jeśli nie wiedzą Państwo w jakiej formie prawnej chcą działać, zapraszamy do kontaktu z nami, udzielimy fachowej pomocy.

  Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia firmy w naszym kraju jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami jednak inna forma prawna może okazać się dla Państwa korzystniejsza. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczych, spółek oraz ich bieżącej obsłudze.

  Szczególnie w przypadku spółek rejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów, gdyż każda zmiana lub poprawienie błędów będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia kilkuset złotych opłat sądowych.

  Bieżącą obsługa polega m.in. na doradzaniu organom spółek, zmianach w składzie organów spółek, analizie prawnej, zgłaszaniu zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Dodatkowo zajmujemy się obsługą prawną procesów restrukturyzacyjnych spółek – łączeniem, podziałem, przekształceniami, zgłaszaniem upadłości lub likwidacją.

  3. Tworzenie Regulaminów:

  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w internecie, poprzez sklep internetowy, czy poprzez portale aukcyjne zobowiązany jest do utworzenia i udostępnienia regulaminu.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weryfikuje, czy taki regulamin został utworzony przez przedsiębiorcę oraz czy jest zgodny z prawem. Bardzo wiele firm ma w swoich regulaminach tzw. klauzule niedozwolone, co naraża je na odpowiedzialność finansową. Jeśli nie chcesz ponosić odpowiedzialności związanej ze źle przygotowanym regulaminem lub chcesz mieć przygotowany profesjonalnie regulamin, skontaktuj się z nami.

  Regulamin tworzony przez firmę, to nie tylko regulamin dotyczący sklepów internetowych – pracodawca powinien, jeśli zatrudnia określoną ilość pracowników w swojej firmie utworzyć regulamin dotyczący wynagradzania, pracy, porządku w pracy itp. Takie regulaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

  Potrzebujesz regulaminu w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, a uzyskasz fachową pomoc.

   

  Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci fachowej pomocy w tym zakresie.


  Odszkodowania
  Zobacz więcej
  Sprawy sądowe i windykacje
  Zobacz więcej
 • ZASADY WSPÓŁPRACY

  Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, to zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  1. W sprawie odszkodowań:

  Prześlij nam swoje dokumenty. Przeanalizujemy je wnikliwie, a następnie skontaktujemy się z Tobą w przypadku pytań. Im więcej dowiemy się o sprawie, tym większe szanse na wygraną. Za zapoznanie się ze sprawą nie pobieramy żadnego wynagrodzenia.

  Po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego otrzymają Państwo od nas informację, co w danej sprawie można zrobić. Od Państwa będzie wtedy zależało, czy podpiszą Państwo z nami umowę na obsługę w danej sprawie.

   

  Jak informujmy o tym co dzieje się w sprawie?

  W naszej firmie podchodzimy do sprawy indywidualnie – jeden pracownik zajmuje się Państwa sprawą kompleksowo. Każda decyzja jest skonsultowana z Państwem oraz dostają Państwo kopię pism, jakie sporządzamy i otrzymujemy w trakcie postępowania.

   

  Ile wynosi nasze honorarium?

  Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, wysokości dochodzonego roszczenia oraz negocjacji z Klientem. W umowie znajduje się ustalona kwota procentowa od uzyskanej kwoty oraz koszty zastępstwa procesowego.

  Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych oraz wynagrodzenia za uzyskane dla Państwa środki na leczenie lub nieskapitalizowaną rentę.

   

  2. Obsługa firm:

  Podstawową zasadą współpracy przy obsłudze firm jest zawarcie umowy na czas określony lub nieokreślony. Każda firma jest inna – forma prawna działalności, przedmioty działalności oraz problemy, jakie należy rozwiązywać. Nasze wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i dostosowane do Państwa potrzeb. W ramach prowadzonych usług proponuje kontakt osobisty, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon). Przedsiębiorcy, którzy podpisali z nami umowę, co miesiąc otrzymują od nas raport o wykonanych czynnościach.

   

  3. Windykacja:

  W zakresie windykacji proponujemy dwie wersje współpracy. Pierwsza propozycja to działamy w Państwa imieniu dążąc do jak najszybszego odzyskania należności. Mogą nam Państwo zasugerować, byśmy prowadzili swoje działa tak, aby nie zrazić/utracić Waszych Klientów. Druga propozycja – mogą Państwo nam sprzedać swoją wierzytelność. W tej formie odkupujemy od Państwa dług i zaczynamy nasze działania, polegające na odzyskaniu już naszej wierzytelności, a Państwo mają kłopot z głowy.

  Nasze wynagrodzenie w zależności od wybranej wersji jest ustalane indywidualnie.

  Dodatkowo nasza firma prowadzi Anty-Windykację, aby z niej skorzystać należy podpisać z nami umowę. Polega to na obronie dłużnika przed bezprawną windykacją. Nasze wynagrodzenie również jest ustalane indywidualnie.

   

  4. Sprawy Sądowe:

  W sprawach sądowych wymagamy przekazania nam dokumentów. Dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją jesteśmy w stanie Państwu przedstawić naszą propozycję. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z naszej pomocy, to wymagamy podpisania umowy oraz pełnomocnictwa.

   

  Ile wynosi nasze wynagrodzenie?

  Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wynagrodzenie zależy od stopnia skomplikowania, wysokości dochodzonego roszczenia oraz negocjacji z Klientem jest ustala kwota procentowa od uzyskanej kwoty oraz koszty zastępstwa procesowego.

   

  5. Zasady współpracy z Przedstawicielami:

  Nasza firma jest otwarta na współpracę z osobami pozyskującymi potencjalnych Klientów na terenie całego kraju. Jeśli są Państwa zainteresowani współpracą z Nami, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • ZGŁOŚ SPRAWĘ

  Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego.

  Prosimy o możliwie szczegółowe przedstawienie sprawy, gdyż czasem każdy detal może być istotny. Mogą Państwo również załączyć dokumenty lub zdjęcia niezbędne do zapoznania się ze sprawą (formularz kontaktowy umożliwia przesłanie plików do łącznej wielkości 25 Mb). Po przeanalizowaniu sprawy przez nasz Zespół, skontaktujemy się i przedstawimy Państwu, jakie są możliwości działania w konkretnej sprawie.

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności